یک نکته بسیار مهم!!!

کیر شق بچه گک افغان
gap3xy کیر شق بچه گک افغان

برای این که شما از سکس کردن بیش تر لذت ببرید، شما باید از روغن های لیز کننده و یا لشم کننده استفاده کنید، مانند واسیلین (وازلین) و یا از مواد دیگری که برای این کار در دواخانه ها به فروش می رسید و شما نباید در سکس کردن از واسیلین های بازاری استفاده کنید، چون ممکن صحی و بهداشتی نباشند و شما این گونه واسیلین ها را از دواخانه ها بخرید چون آن ها طبی و بی زیان هستند و هم چنان شما می تواندید با کمک دواخانه دار به برخی چیزهای دیگر هم که خیلی لشم کننده هستند دست رسی پیدا کنید.
انسان ها باید از هر چیز زنده گی شان لذت ببرند؛ یعنی انسان ها باید، از کتاب خواندن کیف کنند، از غذا خوردن کیف کنند، از دوستان شان کیف کنند، از مهمانی رفتند کیف کنند، از ورزش، از آب، از حمام، از خنده، از فیلم ها، از آش پزی، از کودکان؛ از خوابیدن خلاصه از هم چیزی که در اطراف تان می بینید و حس می کنید کیف کنید، اما انسان ها باید چه زن باشند و یا چه مرد از همسرشان بی نهایت کیف کنند و هم به همسرشان کیف بدهند.
زنده گی بسیار زیباست؛ فقط از آن لذت ببرید، نشود که در پیری پشیمان شوید.7ر