یک نکته بسیار مهم!!!

کیر شق بچه گک افغان
gap3xy کیر شق بچه گک افغان

برای این که شما از سکس کردن بیش تر لذت ببرید، شما باید از روغن های لیز کننده و یا لشم کننده استفاده کنید، مانند واسیلین (وازلین) و یا از مواد دیگری که برای این کار در دواخانه ها به فروش می رسید و شما نباید در سکس کردن از واسیلین های بازاری استفاده کنید، چون ممکن صحی و بهداشتی نباشند و شما این گونه واسیلین ها را از دواخانه ها بخرید چون آن ها طبی و بی زیان هستند و هم چنان شما می تواندید با کمک دواخانه دار به برخی چیزهای دیگر هم که خیلی لشم کننده هستند دست رسی پیدا کنید.
انسان ها باید از هر چیز زنده گی شان لذت ببرند؛ یعنی انسان ها باید، از کتاب خواندن کیف کنند، از غذا خوردن کیف کنند، از دوستان شان کیف کنند، از مهمانی رفتند کیف کنند، از ورزش، از آب، از حمام، از خنده، از فیلم ها، از آش پزی، از کودکان؛ از خوابیدن خلاصه از هم چیزی که در اطراف تان می بینید و حس می کنید کیف کنید، اما انسان ها باید چه زن باشند و یا چه مرد از همسرشان بی نهایت کیف کنند و هم به همسرشان کیف بدهند.
زنده گی بسیار زیباست؛ فقط از آن لذت ببرید، نشود که در پیری پشیمان شوید.7ر

چه گونه بلاگی مردان بیدار می شود؟!!!

کیر شق محمد خان ننگرهاری
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

شاید دختران و زنان ندانند که چه گونه و چرا بلاگی مردان بیدار می شود؛ اما هستند برخی مردان و پسران که به وقعیت نمی دانند چه گونه بلاگی شان بیدار می شود.
من خیلی کوتاه این معلومات را برای تان می نویسم.
داخل بلاگی مرد از یک نوع گوشت اسفنج مانند ساخته شده است که پُر از موی رگ های خونی است و اگر زیر مایکروسکوپ دیده شود مانند خانه های زنبور دیده می شود؛ زمانی که مرد تحریک می شود مثلاً یک زن برهنه را می بیند مغز به قلب دستور می دهد که آن اجسام اسفنجی که درداخل بلاگی وجود دارد آن ها را از خون پُر کند؛ یعنی، قلب به فشار در بلاگی خون پمپ می کند و خیلی سخت می شود و بلاگی آماده فعالیت می شود که، در این زمان است که بلاگی به واقعیت بلاگی خلق می کند و زمانی که مرد سرد می شود آن خون های که در بلاگی پمپ شده بودند دوباره از آن خارج می شوند و بلاگی تا نود پنج در صد از هر زاویه کوچک و شُل می شود.
نتیجه؛ زمانی که مغز قلب را دستور می دهد که برو بلاگی را بیدار کن در بدن خیلی فشارها می آید، چون سکس کردن خیلی بدن را تحریک می کند؛ پس من به همه مردان و پسران هُشدار می دهم که برای این که مغزتان خسته نشود و دارای اعصاب آرام داشته باشید باید متوجه باشید که هر زمان بلاگی تان را بیدار نکنید و زمانی که با زن تان بودید آن را بیدار کنید و نباید به فیلم ها و عکس های ببینید که باعث بیدار شدن آن شود، زمانی که شما با دیدن فیلم ها آن را بیدار می کنید و بدون سکس کردن آن را دوباره می خوابانید اعصاب تان را خیلی ضعیف می کند.
باز هم تکرار می کنم که، زمانی که با همسرتان نبودید بلاگی تان را نگذارید که بیدار شود و هیچ گاه به افکار شهوانی تمرکز نکنید، چون همین افکار خیلی زود بلاگی را بیدار می کنند و زمانی که در بیرون از خانه می باشید از دیدن دخترها و زنان بلاگی تان را از خواب بیدار نکنید، یعنی چه فایده دارد که شما آن را بیدار می کنید؛ یعنی فکر نکنید که کاش با این دختر و یا با این زن من سکس کنم! به جای این گپ بگویید، کاش من با او گُل دوست می بودیم و با او کمی خنده می کردم که با این گپ خیلی احساس آرامش می کنید.
در پایان باید بگویم که، زمانی که شما به خاطر زن مردم بلاگی تان را بیدار می کنید باید این را هم بدانید که دیگران هم به خاطر زن شما بلاگی شان را بیدار می کنند؛ یعنی هر عمل، عکس العملی را در پی دارد.
شهوت خیلی یک چیز خوب است اما، شهوت زمانی زیبا می شود که کنترُل شود.
با تأسف باید بگویم که برخی ها هستند که ناخودآگاه بلاگی شان بعد از دیدن خواهر و مادرشان بیدار می شود که باید به این گونه مردم لعنت بگویم.
مجردها باید صبر کنند و نباید با دیدن هر زن و هر دختر بلاگی شان بیهوده بیدار شود و با حوصله صبر کنند تا که زن می گیرند زمانی که زن دار شدند می توانند هر شب با دیدن زن شان بلاگی شان را بیدار کنند.
نکته: مردها و پسرها نباید بلاگی شان را هر زمان بیدار کنند چون، اعصاب شان بی معنا ضعیف می شود.
و این را هم بدانید که، زمانی که شما با دیدن زنان بیگانه بلاگی تان را بیدار می کنید مشابه به زنا کردن با او است ، یعنی شما در دل تان می خواهید و دوست دارید که با او زنا کنید، در حالی که خدا می داند در دل ها چه می گذرد؛ پس متوجه این گناه باشید.
پایان

چه گونه بلاگی مردان افغان بیدار می شود؟!!!

کیر نمایی جاوید جان از بلخ
gap3xy کیر نمایی جاوید جان از بلخ

چه گونه بلاگی مردان افغان بیدار می شود؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
شاید دختران و زنان ندانند که چه گونه و چرا بلاگی مردان بیدار می شود؛ اما هستند برخی مردان و پسران که به وقعیت نمی دانند چه گونه بلاگی شان بیدار می شود.
من خیلی کوتاه این معلومات را برای تان می نویسم.
داخل بلاگی مرد از یک نوع گوشت اسفنج مانند ساخته شده است که پُر از موی رگ های خونی است و اگر زیر مایکروسکوپ دیده شود مانند خانه های زنبور دیده می شود؛ زمانی که مرد تحریک می شود مثلاً یک زن برهنه را می بیند مغز به قلب دستور می دهد که آن اجسام اسفنجی که درداخل بلاگی وجود دارد آن ها را از خون پُر کند؛ یعنی، قلب به فشار در بلاگی خون پمپ می کند و خیلی سخت می شود و بلاگی آماده فعالیت می شود که، در این زمان است که بلاگی به واقعیت بلاگی خلق می کند و زمانی که مرد سرد می شود آن خون های که در بلاگی پمپ شده بودند دوباره از آن خارج می شوند و بلاگی تا نود پنج در صد از هر زاویه کوچک و شُل می شود.
نتیجه؛ زمانی که مغز قلب را دستور می دهد که برو بلاگی را بیدار کن در بدن خیلی فشارها می آید، چون سکس کردن خیلی بدن را تحریک می کند؛ پس من به همه مردان و پسران هُشدار می دهم که برای این که مغزتان خسته نشود و دارای اعصاب آرام داشته باشید باید متوجه باشید که هر زمان بلاگی تان را بیدار نکنید و زمانی که با زن تان بودید آن را بیدار کنید و نباید به فیلم ها و عکس های ببینید که باعث بیدار شدن آن شود، زمانی که شما با دیدن فیلم ها آن را بیدار می کنید و بدون سکس کردن آن را دوباره می خوابانید اعصاب تان را خیلی ضعیف می کند.
باز هم تکرار می کنم که، زمانی که با همسرتان نبودید بلاگی تان را نگذارید که بیدار شود و هیچ گاه به افکار شهوانی تمرکز نکنید، چون همین افکار خیلی زود بلاگی را بیدار می کنند و زمانی که در بیرون از خانه می باشید از دیدن دخترها و زنان بلاگی تان را از خواب بیدار نکنید، یعنی چه فایده دارد که شما آن را بیدار می کنید؛ یعنی فکر نکنید که کاش با این دختر و یا با این زن من سکس کنم! به جای این گپ بگویید، کاش من با او گُل دوست می بودیم و با او کمی خنده می کردم که با این گپ خیلی احساس آرامش می کنید.
در پایان باید بگویم که، زمانی که شما به خاطر زن مردم بلاگی تان را بیدار می کنید باید این را هم بدانید که دیگران هم به خاطر زن شما بلاگی شان را بیدار می کنند؛ یعنی هر عمل، عکس العملی را در پی دارد.
شهوت خیلی یک چیز خوب است اما، شهوت زمانی زیبا می شود که کنترُل شود.
با تأسف باید بگویم که برخی ها هستند که ناخودآگاه بلاگی شان بعد از دیدن خواهر و مادرشان بیدار می شود که باید به این گونه مردم لعنت بگویم.
مجردها باید صبر کنند و نباید با دیدن هر زن و هر دختر بلاگی شان بیهوده بیدار شود و با حوصله صبر کنند تا که زن می گیرند زمانی که زن دار شدند می توانند هر شب با دیدن زن شان بلاگی شان را بیدار کنند.
نکته: مردها و پسرها نباید بلاگی شان را هر زمان بیدار کنند چون، اعصاب شان بی معنا ضعیف می شود.
و این را هم بدانید که، زمانی که شما با دیدن زنان بیگانه بلاگی تان را بیدار می کنید مشابه به زنا کردن با او است ، یعنی شما در دل تان می خواهید و دوست دارید که با او زنا کنید، در حالی که خدا می داند در دل ها چه می گذرد؛ پس متوجه این گناه باشید.
پایان

 

آموزش روش بوسه کردن به افغان ها!!!

سینه نمایی دخترک قندهاری
سینه نمایی دخترک قندهاریgap3xy

آموزش روش بوسه کردن به افغان ها!!!

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
از نقاط حساس بدن طرفین لب ها هستند؛ لب ها در زیبایی ظاهری افراد به خصوص زن ها نقش موثری دارند، حساس ترین قسمت لب گوشه ها و وسط آن است، لذا توصیه می شود در نگه داری و استفاده لذت بخش از آن دقت نمایید.
بوسه لب به لب:
۱- سعی کنید برای لذت بیش تر از این عمل به تدریج لب ها را به هم نزدیک کنید.
۲- استفاده از رژ لب یا لب سرین خوش بو و خوش رنگ متناسب با سلیقه طرفین (البته رنگ سرخ معمولاً تحریک کننده تر است).
۳- قبل از مالیدن لب ها به هم کمی آن را مرطوب نمایید.
۴- لب ها را در حد لمس سطحی به هم بمالید.
۵- با نوک زبان لب های طرف مقابل را قلقلک دهید(هر دو نفر).
۶.لب ها را کمی بیش تر از قبل به هم بمالید.
۷- مجدداً از زبان استفاده شود البته بیش تر با وسط و گوشه های لب بمالید.
۸- یکی از طرفین که آتش تندتری دارد شروع به مکیدن لب پایین یا بالای دیگری کند(البته این کار می تواند هم زمان دو طرفه صورت گیرد).
۹- حالا نوبت مکیدن و چوشیدن کامل لب هاست.
۱۰- مالش لب ها با شدت فراوانی ادامه می یابد.
۱۱- مکیدن زبان ها فراموش نشود.
روش های بوسیدن و اثر گذاری در روابط عاشقانه با همسرتان!
بوسیدن به خودی خود کلی حس و حال داره حالا فکرش را بکنید که وقتی انواع مختلفش رو یاد بگیرِید منجر به روابط مستحکم تری بین شما و همسرتان میگردد به طور کلی دانستن انواع و اقسام بوسیدن همسرتان را به زندگی دل گرم تر می کند و ابراز علاقه و دوستی باعث استحکام زنده گی می شود که در مذهب مترقی اسلام توصیه شده و حتماً باید متذکر شوم که انجام این کار ها فقط در چهارچوب دستورات دین مبین اسلام باید صورت گیرد ولاغیر.
در زیر شما انواع مختلف بوسه ها را خواهید یافت و دقت کنید که دهان بعد از رکتوم از آلوده ترین اعضای بدن است و آب دهان بعد از مدفوع از آلوده ترین ترشحات بدن است و باز توجه فرمایید که در هنگام بوسیدن احتمال انتقال بیماری بسیار است و لازم نیست طرفین در ظاهر بیمار باشند دهان محلی آلوده است؛ بنابراین می توان گفت عملی غیر بهداشتی است و باید حتی المقدور از این عمل اجتناب کنیم اگر چه در بسیاری از مواقع لذت بخش است ولی ضررش از سودش و لذتش بیش تر است.
بوسیدن بشکل پروانه!
در رو به روی هم دیگر قرار گیرید به فاصله کمتر از یک نفس و سپس پلک هایتان را بازکنید و ببندید در مقابل نفر مقابل، اگر شما این کار را صحیح انجام دهید احساس بال زدن دو نفره شما یکی خواهد شد در قلب های تان احساس پرواز را خواهد داشت.
بوسه ازگونه و کومه!
یک بوس دوستانه به معنای این که من واقعاً شمارا دوست دارم؛ اولین بوسیدنی که معمولاً در قرارها اتفاق می افتد این روش می باشد؛ دست های تان را روی شانه طرف مقابل قراردهید سپس به طور آقاوار لب های تان را به گونه و کومه طرف مقابل تماس دهید و آهسته بگذرانید.
بوسه از لاله گوش!
نرمه گوش رابچشید، بچوشید و مک بزنید، از مک زدن با صدای بلند خودداری شود، چون گوش ها حساس به صدای بلند هستند و احساس خوب بوسیدن لاله گوش با آن صدا خنثا می شود.
بوسه اسکیمویی!
در این حالت صورت دونفر بایستی به اندازه کم تر از یک نفس به هم نزدیک شده سپس بینی های خودرا به یکدیگر بمالید.
بوسه از چشمان!
سر طرف مقابل را با دو دستان خود بگیرید و به آرامی سر یار خود را به طرفی که می خواهید ببوسید حرکت دهید، سپس به طور آهسته بوسه خود را به طرف چشمان طرف مقابل خود سوق دهید و یک بوسه محبت آمیز از قسمت بالای چشمان بسته شده بکنید.
بوسه از پلک!
پلک به معنای مژه نیست بل که گوشتی که چشمان را باز و بسته می کند، یعنی پرده های که چشمان را پوشانده است.
هنگامی که شریک شما در حال استراحت با چشمان بسته می باشد خیلی خیلی محترمانه و آهسته بوسه ای از قسمت فوقانی پلک ها بکنید.
بوسه از انگشتان!
هنگام خواب انگشتان طرف مقابل تان را ببوسید، این عمل می تواند خیلی فریبا و لذت بخش باشد؛ مجدداً لازم است متذکر شوم هم دست محلی آلوده است و هم دهان.
بوسه از پا!
یک رفتار شهوانی و خیالی؛ این عمل ممکن غلغلک دهنده باشد اما آرام باشید و از این حرکت لذت ببرید، پا ها نیز محلی آلوده هستند به خصوص قسمتی که در کفش وبوت ها قرار می گیرد؛ البته موافقان ممکن است بگویند قبل از بوسیدن حمام می کنیم باید گفت شستن بسیار کمک کننده است ولی باید بدانیم پا محلی که احتمال آلوده گی آن زیاد است.
بوسه از پیشانی!
این بوس به بوس مادرانه یا دوستانه معروف است؛ بوسه از پیشانی به هر کسی می تواند آرامش ببخشد، برای این کار لبان خود را به آرامی باپیشانی طرف مقابل تماس داده و بگذارنید.
بوسه منجمد!
یک بوسه شوخی آمیز؛ برای این کار یک تکه یخ کوچک را در دهان خود بگذارید سپس دهان خود را باز کنید و یک بوسه از همسر خود بفرمایید(البته با زبان خود تکه یخ را تکان دهید) این بوسه شهوانی فرانسه یی می باشد.
بوسه فرانسه یی!
در این نوع از بوسه زبان ها با یک دیگر درگیر می گردد؛ این نوع بوسیدن از آلوده ترین انواع بوسیدن ها است و جداً باید از آن امتناع کرد زیرا یکی از راههای انتقال بیماری ها است.
بوسه میوه ای!
در این حالت شما باید یک تکه میوه را بین دو لب خود قراردهید (میوه های آب دار مثل سیب – انگور- توت فرنگی – تکه کوچکی از آناناس انبه یا ام ایده ال هستند) هم دستان را ببوسید در این حین گاز کوچکی از میوه بزنید این کار را ادامه دهید تا میوه نیمه شود در این حال اجازه دهید آب میوه بر روی دهان تان جاری شود؛ این نوع بوسه باعث شادی و خوشی همسرتان می گردد.
بوسه از دستان!
دست همسرتان را به آرامی تا پیش لب های تان بالا بیاورید سپس به آهسته گی لب خود را بر پشت دست همسرتان لمس دهید(منظور این است که ماچ کنید) البته حالت قدیمی این نوع بوسه به حالت تعظیم وار بود که نمایش دهنده تسلیم مرد در برابر زن بود، که در فرهنگ غنی آریانا متداول بود زیرا احترام به همسر جز اصلی روابط زن و شوهر بود.
یک بوسه با مزه!
لب خود را با یک توار چسب ببندید و سپس توجه همسر خود را جلب کنید وقتی همسرتان به شما نزدیک شد سروصدا ایجاد کنید به طوری که مثلاً در حال گفتن چیزی هستید و طوری وانمود کنید که نمی توانید نوار چسب را باز کنید وقتی که یار شما نوار چسب را از لب شما باز می کند تا بفهمد که شما چه می گویید به او بگویید این لب ها فقط برای یک چیر خوب است و سپس یک بوسه آتشین مزاج از او بگیرید.
بوسه از نوع گرم و سرد!
زبان همسر خود را بلیسید تا گرم گرم شود؛ سپس بلافاصله وزش بادی بر روی آن با دهان خود ایجاد نماییداین کار باعث ایجاد سر و صدای شهوانی از طرف مقابل خواهد شد؛ این نوع بوسه غیر بهداشتی است به هیچ وجه توصیه نمی گردد.
بوسه به صورت به حروف نوشتن!
برای همسر خود یک بوسه در نامه های مخصوص این کار بفرسـتید و به جای هر بوسه یک حرف x در یک ردیف بنویسید مثل این xxxxxx
بوسه زبانی!
اندکی قبل از بوسیدن زبان خود را بر روی لب های همسر خود حرکت دهید و لب بالا یا پایین هم فرقی نمی کند و این بسته گی به موقعیت لب های شما دارد و مجدداً باید متذکر شوم این نوع بوسه احتمال انتقال بیماری را زیاد می کند و با وجودیکه از سلامتی همسر خود مطمئن هستید ولی میکرُب های موجود در دهان ممکن است منجر به سرایت بیماری شود.
بوسه و نوازش کردن گردن!
در این حالت شما بایستی از بالای گردن همسر خود به سمت پایین شروع به خوردن نمایید (حالت خوردن ) در آخر کار هم یک بوسه جانانه از لبان طرف مقابل بفرمایید.
پایان

معلومات خوب در باره مسائل جنسی برای افغان ها!!!

زیر تنبانیش زنکه سکسی هزاره
gap3xy زیر تنبانی زنکه سکسی هزاره

معلومات خوب در باره مسائل جنسی!!!

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
با سلام خدمت شما عزیزان!
در این مطلب برای بعضی از دوستان که کم تر به دنبال آگاهی در خصوص مسائل جنسی بوده اند و اطلاعات کمی دارند، قصد دارم توضیحاتی ارائه کنم تا به مشکلی برنخورند.
در خصوص مسائل جنسی می بایست شما اطلاعاتی در خصوص روش های جلوگیری از بارداری یا تنظیم خانواده، مشکلات جنسی که ممکن است در روابط جنسی به وجود آید و شناختی هم از اعضای بدن یک دیگر داشته باشید.
دختران دارای پرده بکارت می باشند که با دخول آلت مرد و یا وارد کردن شی به داخل واژن از بین می رود که ممکن است با خون ریزی هم راه باشد؛ مردها و خود خانم ها می بایست شناخت کافی از اندام تناسلی زن داشته باشند.
در دوران عقد و نامزدی به دو دلیل از سکس با دخول باید خودداری کرد، یکی از بین رفتن بکارت چون ممکن است به دلیل مشکلاتی از هم جدا شوید و با هم ازدواج نکنید، که دختر خانم در ازدواج خود با فرد دیگر امکان دارد به مشکل بربخورد.
دوم این که در سکس با دخول ممکن است کاندوم پاره شده و متوجه پاره گی آن نشده باشید و بعد درد سر حامله گی و بی آبرویی و…..
چون ممکن است این را ندانید، باید بگویم که مردان مایعی به نام منی در هنگام اوج لذت جنسی و ارضا شدن در سکس(انزال) از خود ترشح می کنند که اگر وارد واژن زن شود چه این که بر روی بدن زن بریزید و سرازیر شده و به واژن (مهبل) زن برسد و چه این که با داخل کردن آلت مرد به واژن، حاملگی صورت می گیرد!
دانستنی های لازم در مورد اسپرم و منی!
مایع دیگری هم به نام مذی یا مایع قبل انزال هست که در هنگام بازی و معاشقه با همسر، به دلیل تحریک از مردان خارج می شود که حاوی اسپرم هست و این هم باعث حامله گی میشود.
در خانم ها هم دو مایع خارج می شود یکی مایعی است که با تحریک شدن از آنان خارج می شود و برای سهولت در دخول آلت مرد در واژن آن ها ترشح می شود که اگر ترشح نشود و یا کم ترشح شود به آن خشکی واژن می گویند، علت اصلی این خشکی واژن می تواند عدم تحریک جنسی درست زن باشد به همین دلیل می بایست قبل از دخول با مالیدن سینه های زن و… وی را تحریک و برای دخول آماده کرد.
استفاده از مواد لیز کننده یا لشم کننده برای رابطه جنسی (خشکی واژن).
مایع دیگری هم در ارگاسم (هنگام ارضای زنان) از آنها خارج می شود.
برای این که در دخول آلت به واژن زن حامله گی رخ ندهد می توان از روش های جلوگیری از بارداری مثل کاندوم( که مردها آلت خود را با آن می پوشند تا از ورود منی به واژن زن در سکس جلوگیری کند) استفاده کرد که می توان آن را از داوخانه ها تهیه کرد و روش دیگر استفاده از قرص های ضدبارداری هست که خانم مصرف می کنند که البته عوارضی هم دارد.
بین روش های جلوگیری از بارداری این دو روش معول هست ولی کاندوم به دلیل عوارض کم و به ندرت مثل حساسیت یا خارش بر دیگر روش ها اولویت دارد؛ روش طبیعی جلوگیری از بارداری بدون کاندوم و قرص این است که هنگامی که می فهمید نزدیک است که انزال (خروج منی) صورت گیرد سریع آلت تان را از واژن زن بیرون آورید و در بیرون آب تان را بریزید.
روشهای جلوگیری از بارداری (کاندوم)
جلوگیری از بارداری و آگاهی از بارداری!
بعضی مواقع اتفاق می فتد که از کاندوم استفاده کرده اید ولی کاندوم پاره می شود و منی وارد واژن می شود که حامله گی رخ دهد؛ در این وضعیت شما می توانید از روش اورژانس پس از مقاربت و نزدیکی برای جلوگیری از حامله شدن استفاده کنید که فقط تا 72 ساعت بعد کاربرد دارد.
جلوگیری از بارداری به روش اورژانس (پس از مقاربت)!
اگر دیر متوجه شدید که کاندوم پاره شده است و نمی توانید از روش اورژانس استفاده کنید، برای مطمئن شدن از این که حامله هستید یا نه؟ می توانید از تست های حامله گی و نشانه های حامله گی استفاده کنید.
راه دیگر جلوگیری از بارداری نزدیکی براساس روزهای ناباروری و باروری زنان در طول دوره قاعده گی شان می باشد که به طور معمول در روزهای دهم تا بیست و یکم دوره قاعده گی زنان، احتمال باروری بالاست ولی در روزهای بعد آن یعنی بیست و یکم تا اول دوره بعد، درصد باروری زن تقریبا صفر است و راحت می توان نزدیکی داشت که البته شرط لازم برای این روش، قاعده گی منظم زن می باشد.
پایان

داستان نوجوان نوعروس افغان که شوهر شکنجه‌گرش را بخشید

خشونت علیه زن

حسنیه (نام مستعار) چهارده‌ساله بود که پا به خانه بخت گذاشت. در سیزده سالگی نامزد شده بود و با آرزوهای زیادی لباس سفید عروسی به تن کرد.

اما بی‌خبر بود از این که تصمیم او و خانواده‌اش برای ازدواج، هیزمی برای آتش زدن دنیای کودکانه‌اش است؛ آتشی که هنوز شعله‌ور است و او را می‌سوزاند.

حسنیه شانزده‌ساله در حالی که اشک می‌ریزد قصه می‌کند که عروس چهل روزه بود که به خاطر ضرب و شتم و آزار و اذیت زیاد شوهرش به خانه پدرش رفت، اما امیدوار بود با حل مشکلات دوباره به خانه شوهرش برگردد.

روزی که شوهر و پدر شوهرش به خانه پدری‌اش آمدند، به جای دلجویی شدن، خودش و پدرش ده‌ها چاقو خوردند.

حسنیه می‌گوید که نخست پدر شوهرش، پدرش را چاقوباران کرد و زمانی که او از ترس به کوچه فرار کرد، شوهرش موهایش را کشید و بعد از این که او را محکم گرفت، شروع کرد به چاقو زدنش.

خواهر حامله حسنیه هم در امان نماند و یک چاقو خورد.

خشونت علیه زن

تصاویر خونین از حسنیه و پدرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما بسیار زود به فراموشی سپرده شد. حسنیه می‌گوید که با دردهایش تنها ماند بدون حمایت هیچ کسی و هیچ نهادی.

حسنیه و پدرش یک ماه در شفاخانه بستری شدند تا زخم‌های‌شان کمی التیام یافت.

حسنیه آثار باقیمانده از زخم‌هایش را نشان می‌دهد و می‌گوید نه تنها هنوز جسما درد می‌کشد بلکه روحا بسیار آسیب دیده است.

پدر حسنیه ۲۶ بار، حسنیه ۱۶ بار و خواهرش یک بار چاقو خورده‌اند.

ضربات چاقو به پشت گوش، گردن، سینه، بازوها، کمر و بغل حسنیه وارد شده است.

اثر یک ضربه چاقو بر صورت حسنیه نیز هنوز دیده می‌شود. حسنیه ساکت است و آرام. پس از هر پاسخ کوتاه عمیق به فکر فرو می‌رود.

می‌گوید شب‌ها به خواب نمی‌رود و با شنیدن صدای در اتاق هم می‌لرزد. هق هق زنان گریه می‌کند و می‌گوید دستش برای مداوای جسم و روحش کوتاه است.

پدر حسنیه که یگانه نان آور خانواده پنج نفری‌شان بود از ناحیه دست‌ها معلول شده و دیگر نمی‌تواند به کار بارکشی‌اش ادامه دهد.

اکنون خانواده حسنیه زندگی‌شان را با حقوق شش هزار افغانی برادر کوچکتر او می‌چرخانند.

حسنیه حدود سه ماه پیش پس از یک و نیم سال تلاش موفق شد، طلاقش را بگیرد؛ آن هم نه طلاق به سبب ضرر، بلکه طلاق خلع. جدایی که مجبور شد به خاطر به دست آوردنش از تمام حقوق خود بگذرد حتی حق مهریه ناچیزش که چهارده سکه بیشتر نبوده است.

حسنیه می‌گوید یگانه خواست و آرزویش مجازات کسانی است که او و پدرش را شکنجه کردند.

خشونت علیه زن

مجازات مجرمینی که اکنون آزادند

شوهر و پدر شوهر حسنیه، به خاطر جرمی که مرتکب شدند به اساس قانون جزا باید دست‌کم سه سال زندانی می‌شدند، اما تنها برای سه ماه زندانی بودند زیرا مدعیان از شکایت منصرف شدند.

حسنیه می‌گوید برادرش داماد خانواده شوهرش است. خانواده شوهرش، حسنیه و خانواده‌اش را با تهدید خراب شدن زندگی برادرش و حتی به خطر افتادن جان برادر و یگانه برادرزاده‌اش تحت فشار قرار دادند و آنها به اکراه، مجبور شدند که رضایت بدهند.

این گونه ازدواج‌ها در افغانستان به نام “بدل” مروج است و در بسیاری از موارد نمونه‌ای از ازدواج‌ اجباری است. دختر یک خانواده در بدل عروس خانواده، با برادر زن برادرش ازدواج می‌کند.

در قوانین افغانستان، در جرایم جنایی به گونه عادی پس از رضایت شاکی، با مطرح شدن بعد اجتماعی جرم، دولت باید به دلیل آنچه زیرپا کردن قانون و نظم جامعه خوانده می‌شود، شخص را مجازات کند اما در قضایای خشونت علیه زن این موضوع متفاوت است.

زهرا سپهر، وکیل مدافع می‌گوید که به اساس قانون منع خشونت علیه زنان، به جز در جرایم تجاوز جنسی، اختطاف و خودسوزی، رضایت دادن مدعی سبب متوقف شدن تمام روندهای رسیدگی قضایی می‌شود.

قضایایی که شامل این نوع بخشش می‌شود شامل ضرب و شتم که منجر به معلولیت و حتی مرگ شود، فروش زنان، بد دادن، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی، محروم ساختن زن از میراث و ملکیتش و تعدد زوجات برخلاف شرایط قانون می‌گردد.

سازندگان قانون اینها را تلاشی برای حفظ بنیاد خانواده می‌خوانند.

اما خانم سپهر می‌گوید این قوانین سبب تامین نشدن عدالت می‌شود. به گفته وی، بسیاری از زنان در افغانستان که قربانی خشونت می‌شوند، ضعیف و تحت امر دیگران هستند و به سادگی تحت فشار و تهدید و ارعاب حاضر به برائت دادن مجرمین می‌شوند.

تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان

تعدیل این قانون و حل این مشکل کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

قانون منع خشونت علیه زنان پس از هشت سال هنوز فرمان تقنینی است در حالی که باید پس از گذشت یک ماه به قانون تغییرشکل می‌یافت.

محافظه کاران در مجلس نمایندگان افغانستان بسیاری از مواد این قانون را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند و مانع تصویب آن می‌شوند و دولت نیز به خاطر جلب توجه و حمایت جامعه جهانی، تاکنون این قانون را به گونه فرمان، مرعی الاجرا نگه داشته است.

قانونی که تصویب آن هنوز صورت نگرفته است، تعدیل آن مشکل به نظر می‌رسد.

خشونت علیه زنان در افغانستان از چالش‌های بزرگ اجتماعی در این کشور است. آمار خشونت هر ساله در افغانستان افزایش می‌یابد و شمار آن به هزاران مورد از جمله قتل، ضرب و جرح، تجاوز، ازدواج و کار اجباری، ازدواج زیر سن و غیره می‌رسد. تعداد کمی از این قضایا تا مراحل پایانی پیگرد قانونی پیش می‌روند. شماری از این خشونت‌ها نیز هرگز نه ثبت می‌شوند و نه کسی از آنها باخبر می‌شود.

منبع: بی بی سی فارسی

ویدیوی محاکمه صحرایی یک زن در تخار

ویدیوی محاکمه صحرایی یک زن در تخار افغانستان!

محاکمه صحرایی در افغانستان!

تخار

مقام‌های محلی تخار در شمال افغانستان می‌گویند محاکمه صحرایی یک زن را در این ولایت به گونه جدی بررسی خواهند کرد.

به تازگی ویدئویی از شلاق زدن یک زن در ملاء عام در ساحه‌ای برفی در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این ویدئو ده‌ها مرد در اطراف یک زن که چادری به سر کرده، جمع شدند و شماری از آنها با شاخه‌های چوب به سر و بدن این زن ضربه می‌زنند. شماری این زن را با الفاظ رکیک دشنام می‌دهند و شماری نعره “الله اکبر” سر دادند.

سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار می‌گوید قربانی این رویداد زنی ۲۲ ساله است که متاهل بوده و به اتهام رابطه داشتن با پسری هفده ساله شلاق خورده است.

به گفته وی، این رویداد در ماه قوس/آذر در روستای رباط ولسوالی چاه آب رخ داد.

آقای تیموری می‌گوید: “شوهر زن، در ایران بوده. پسر هفده ساله بدون اجازه اعضای خانواده، داخل خانه شده و خانواده پس از ساعاتی از این موضوع خبر شده و شک کرده که این زن با جوان هفده ساله چه کرده.”

او تاکید دارد که شمار زیادی از کسانی که در ویدئو دیده می‌شوند و این زن را لت و کوب کردند، اعضای خانواده او هستند.

به گفته سخنگوی والی تخار، اکنون این مشکل حل شده و این زن در خانه شوهرش زندگی می‌کند.

اما آقای تیموری می‌گوید به ولسوال چاه آب، دستور داده شده تا عاملان این “محاکمه صحرایی” را بازداشت کنند تا به مجازات برسند.

مقامات محلی می‌گویند به دلیل ناامن بودن این ولسوالی در چند ماه اخیر، دشوار گذر بودن مسیر این ولسوالی و عدم شکایت کسی، از این رویداد به تازگی آگاه شدند.

 

منبع: بی بی سی فارسی