پسرهای افغانی که معلومات کم جنسی دارند بخوانند!!!

پسرهای افغانی که معلومات کم جنسی دارند بخوانند!!!
اول شما این فکاهی را بخوانید!!!

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

یک پسر ساده دل عروسی کرد و او درباره بدن زنش هیچ معلومات نداشت و در شب اول عروسی، او سوراخ اصلی زنش را گم کرده بود و هیچ آن سوراخ را پیدا نمی توانست، اول ناف زنش را فکر کرد بلاگی است و بلاگی خود را در ناف زنش فشار داد، وقتی که زنش دید که داماد بی تجربه است و از شرم نام بلاگی خود را گرفته نتوانست گفت، داماد عزیز، از ناف یک بلست (وجب) برو پایین آن جا سوراخ اصلی است، چون دست های داماد بزرگ بود و بلستش نیز بزرگ بود و زمانی بلست کرد بلستش در سوراخ مقعد زنش رسید و بلاگی خود را در سوراخ مقعد زنش فشار داد، در همین زمان بود جیغ زنش برآمد و گفت، احمق، دو انگشت بیا بالا؛ خلاصه؛ آن داماد ساده دل، بسیار به سختی سوراخ اصلی را پیدا کرد.
پس؛ ای پسرها، لطفاً شما مانند آن پسر ساده دل، نباشید و شما پیش از عروسی باید درباره بدن زنان معلومات داشته باشید، کتاب بخوانید، مطالعه کنید، جستُ جو کنید، پرسُ پال کنید و نیازهای جسمی، روحی و عاطفی زنان را بدانید، چون در این صورت زنده گی زناشویی تان بسیار خوب می گذرد.

آیا دختران و زنان افغان پول پرست هستند؟

پسرها و مردهای آگاه باید بخوانند!!!
جواب یک سؤال مهم را بخوانید، اما سؤال چه است؟

سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

سوال این است که، آیا دختران و زنان پول پرست هستند؟
تا پایان بخوانید جواب را پیدا می کنید، لطفاً تا پایان بخوانید.
دخترها و زن ها پول پرست و یا پول دوست نیستند، یعنی، آن ها به آدم های زحمت کش و پُر تلاش عاشق هستند، از دید دخترها، اگر یک مرد زحمت کش نباشد و راه پول پیدا کردن را یاد نداشته باشد به هیچ دردی نمی خورد و شاید حتا او را مرد ندانند، به همین دلیل مردم فکر می کنند که دخترها و زن ها عاشق پول هستند، یا دخترها و زن ها مردی که راه پول پیدا کردن را یاد دارد با شخصیت و هوشیار می پندارند و مردی که پول پیدا نمی تواند او را کم ظرفیت می دانند، یعنی، عقل یک مرد را قسمی مورد برسی قرار می دهند که او چه گونه پول پیدا می کند.
دخترها معمولاً از نگاه اقتصاد انسان های وابسته هستند و آروزهای اقتصادی شان را از طریق شوهرشان برآورده می کنند که به همین دلیل یکی از آروزهای که از شوهر آینده شان دارند این است که، شوهرشان راه و روش پول پیدا کردن را یاد داشته باشد، البته راه پول پیدا کردن حلال را.
پس، شما پسرها؛ دخترها و زن ها را انسان های پول پرست فکر نکنید، چون گناه شان نیست و آن ها پول پسرها را نمی پرستند بل که، پسرهای پول دار را به خاطری دوست دارند که راه پول دار شدن را بلد هستند، اگر کدام دختر شما را به خاطر فقیر بودند رد کرد، او شما را ممکن بی شخصیت فکر کند، چون شما راه پول پیدا کردن را یاد ندارید، یعنی، پسری که پول پیدا نمی تواند در دیگر راه های زنده گی نیز کام یاب نمی باشد و از نظر دخترها، پول خوش بختی نمی آورد بل که، راه خوش بختی را هموار می کند؛ اما تعداد کمی از دخترها و زن ها هستند که، بیش تر از شوهرشان به پول شوهرشان ارزش می دهند و این گونه زنان خیلی زود قابل شناسی هستند.
من به شما پسرها یک مشوره می دهم که، شما کوشش کنید که راه پول پیدا کردن حلال را پیدا کنید، چون، معیار شخصیت یک مرد با غیرت امروزی نظر به پول او سنجیده می شود، پس شما زحمت بکشید، تنبلی نکنید و پول های تان را بی جا به مصرف نرسانید و شما می توانید از پول کم با یک مفکوره خلاقانه خیلی زود سرمایه دار شوید و این نکته را هیچ گاه فراموش نکنید که، ما باید خرج خود را نسبت به درآمد ما عیار کنیم و چیزهای که ضروری نیستند آن ها راهرگز نخریم و هم چنان ما نباید قرض های بی معنا کنیم.
در بازار در کتاب فروشی ها صدها جلد کتاب درباره راه پول پیدا کردن وجود دارد و شما با مطالعه آن ها اقتصاد خود را خوب کنید.
امروز آمریکایی ها بر جهان حکومت می کنند چون، آن ها در امور مالی و اقتصادی خیلی تفکر می کنند و در جستُ جوی پول پیدا کردن هستند.
ما در کشور ما چند فرهنگ زشت داریم که، پول های ما را بی معنا و خیلی ظالمانه به مصرف می رسانیم، مانند.
یک پسر باید در محفل عروسی اش حد اقل هفت صد هزار روپیه به مصرف برساند و شاید نیم آن را قرض گرفته باشد و آن پول را شاید با مزدورکاری پیدا کرده باشد، کاش این گونه پسرها مصارف عروسی شان را با ده هزار روپیه به پایان برسانند و با بقیه پول و با یک فکر ناب اقتصادی سرمایه دار شوند، در حالی که آن پسر بعد از عروسی دوباره به مزدورکاری می پردازد تا قرض عروسی اش را بپردازد؛ اما در آمریکا چه گونه است؟ به دقت بخوانید؛ کسی که شبکه اجتماعی فیس بوک را ساخته است، او نزدیک به پنجاه میلیارد دالر سرمایه دارد و در روز عروسی اش کم تر از سی دوستش را خبر کرده بود و برای مهمان ها فقط یک نوشابه خوب فرمایش داده بود.
پس موضوع پول را جدی بگیرید، چون پول انسان را به راه خوش بختی رهنمایی می کند، یعنی، خود پول انسان را خوش بختی نمی کند، اما یک محیط خوش بختی را برای زنده گی کردن انسانی هموار می کند.
اگر راه پول پیدا کردن را یاد داشتی این گونه می شَوی.
اگر پول داشتی با شخصیت هستی.
اگر پول داشتی با قدرت هستی.
اگر پول داشتی باحترام و باعزت هستی.
اگر پول داشتی مردم تُرا هوشیاز فکر می کنند.
اگر پول داشتی یک زنده گی خوش بخت را برای خانواده اش آماده می کنی.
اگر پول داشتی صحتمند می باشی.
اگر پول داشتی زیبا هستی.
اگر پول داشتی به آروزهای اقتصادی ات می رسی.
اگر پول داشتی بیش تر عمر می کنی.
اگر پول داشتی قانون می سازی.
اگر پول داشتی فرزندان سالم و تکمیل می داشته باشی.
اگر پول داشتی وقت کافی برای تفکر درباره معنویات می داشته باشی.
اگر پول داشتی درباره رازهای کیهان فکر می کنی.
اگر پول داشتی آینده داری.
اگر پول داشتی به کشورت، به وجدانت، به عقیده ات و … خیانت نمی کنی.

و اگر فقیر بودی ارزش انسانی ات را در جامعه از دست می دهی.
این موضوع را برای این نوشتم که، شما باید به راز و به جادوی پول پی ببرید و آن را بی ارزش تصور نکنید و آن را بی جا به مصرف نرسانید.

هسر خوب افغانی چه باید بکند؟!!!

هسر خوب افغانی چه باید بکند؟!!!

الله صرف کیر مالی کنی همسر
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان

در زنده گی متاهلی، گاهی کار زیاد، فرزندان و یا حتا فعالیت های روزمره باعث می شوند که شما زمان بسیار کمی برای نشان دادن عشق خود نسبت به همسرتان داشته باشید.
هرگز در جمع، اشکالات و اشتباهات او را به او گوشزد نکنید، او را تمسخر و یا طرد نکنید؛ اگر او مرتکب اشتباهی می شود حتماً به طور خصوصی به او بگویید .
در زنده گی متاهلی، گاهی کار زیاد، فرزندان و یا حتا فعالیت های روزمره باعث می شوند که شما زمان بسیار کمی برای نشان دادن عشق خود نسبت به همسرتان داشته باشید.
اما لازم نیست کار زیادی انجام دهید و وقت زیادی صرف کنید، چند روش ساده وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید به همسرتان نشان دهید که دوستش دارید.
اول- همسرتان را در الویت قرار بدهید!
اگر با همسرتان طوری رفتار کنید که بفهمد برای شما در الویت است کاملاً می فهمد که چه قدر دوستش دارید. برای مثال، وقتی همسرتان بعد از یک روز کاری به خانه بر می گردد، آش پزی را متوقف کنید، اجازه بدهید بچه ها با وسایل خودشان بازی کنند، کامپیوتر را خاموش کنید و حتا تلویزیون را هم خاموش کنید و فقط به همسرتان و خواسته های او توجه کنید، با او سلام و احوال پرسی کنید، او را در آغوش بگیرید، ببوسید و درباره روزی که پشت سر گذاشته از او سئوال کنید؛ این توجه خاص حتا اگر چند دقیقه هم باشد کافی است.
دوم- همسرتان را هرگز با دیگران مقایسه نکنید!
مردها اصلاً دوست ندارند با دیگران مقایسه شوند.
سوم- همیشه به او احترام بگذارید!
هرگز در جمع، اشکالات و اشتباهات او را به او گوشزد نکنید، او را تمسخر و یا طرد نکنید؛ اگر او مرتکب اشتباهی می شود حتماً به طور خصوصی به او بگویید؛ این کار شما باعث می شود او کاملاً حس کند که شما در هر جمعی پشتیبان او هستید و از او حمایت می کنید. علاوه بر این، هرگز اجازه ندهید که خانواده و دوستان شما به او بی احترامی کنند.
چهارم – وقتی با دیگران صحبت می کنید از همسرتان تعریف کنید و سعی کنید همسرتان بشنود که شما در حال تعریف کردن از او هستید!
اگر همسر تان کار بسیار خوبی انجام داده و یا کار خاصی برای شما انجام داده است آن را برای دیگران هم تعریف کنید؛ وقتی همسرتان این ها را می شنود احساس می کند که خیلی مهم است و کارهایش برای شما ارزش دارد.
پنجم- برای او یک یادداشت عاشقانه بنویسید و روی میزش و یا روی دستکولش بگذارید تا صبح که از خواب بیدار می شود آن را ببیند!
این یادداشت محبت آمیز باعث می شود قبل از این که او روزش را آغاز کند به یاد بیاورد که شما عاشقانه او را دوست دارید؛ مهم نیست که در آن روز چه اتفاقاتی برای او می افتد و چه مشکلاتی در محل کارش برایش پیش می آید، این یادداشت باعث می شود که او در تمام طول روز به یاد داشته باشد که شما دوستش دارید.

پژوهش تازه در افغانستان: از خودارضایی تا همجنسگرایی

۹۰ درصد کسانی که در این تحقیق با آنها گفت‌وگو شده گفته‌اند که نیاز مبرمی به بحث آموزش‌های جنسی وجود دارد
۹۰ درصد کسانی که در این تحقیق با آنها گفت‌وگو شده گفته‌اند که نیاز مبرمی به بحث آموزش‌های جنسی وجود دارد

پژوهش تازه از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت جوانان افغانستان از روابط سالم جنسی اطلاعات ندارند.

این تحقیق زیر نام “گزارش گذار به بزرگسالی؛ نگرش‌ها و رفتارهای جنسی جوانان افغانستان” سال گذشته خورشیدی و در گفت‌وگو با ۱۳۵۰ جوان مجرد بین سنین پانزده تا ۳۴ سال در ده شهر بزرگ افغانستان انجام شده است. جمعیت در این شهرها ۸۶ درصد جمعیت تمام شهرهای افغانستان را در برمی‌گیرد.

عدم آگاهی از روابط سالم جنسی

صدیقه بختیاری، عضو هیات نویسندگان این تحقیق امروز در مراسم رونمایی از این گزارش، نتایج آن را “تعجب آور” خواند و گفت تحقیق نشان داد که “نادیده گرفتن بحث جنسی” در افغانستان کارساز نیست و روابط جنسی و دوستی خارج از ازدواج در این کشور شایع شده است.

به گفته او، اکثریت جوانان از رفتارهای سالم جنسی آگاهی نداشتند و چیزی در مورد بیماری‌ها و مشکلات جنسی نمی‌دانستند.

۹۰ درصد کسانی که در این تحقیق با آنها گفت‌وگو شده گفته‌اند که نیاز مبرمی به بحث آموزش‌های جنسی وجود دارد.

۳۶ درصد مصاحبه شوندگان هیچ اطلاعی در مورد بیماری ایدز نداشتند و تنها بیست درصد با رابطه سالم و ایمن آشنا بودند.

دوستان، انترنت و برای دختران والدین از منابع دیگر برای کسب اطلاعات در مورد روابط جنسی بوده است.

تحقیق نشان می‌دهد که چشم پوشی از این بحث سبب شده جوانان به سراغ منابعی بروند که اطلاعات درست نمی‌دهند.

به اساس این تحقیق، ۶۰ درصد جوانان افغانستان از محتواهای جنسی چون فیلم و عکس استفاده می‌کنند که رفع غریزه جنسی، کنجکاوی و آموزش از دلایل مهم آن است.

خانم بختیاری می‌گوید همه این افراد آسیب‌های این کار را نیز تایید کرده‌اند.

به گفته او، آسیب‌های فردی این کار، تقلید از الگوهای اشتباه، افسردگی و سرخوردگی، درگیری ذهنی و اعتیاد به همچو محتواها و آسیب‌های اجتماعی آن تجاوز، خشونت‌ها، آزارهای خیابانی و در مواردی پرهیز از ازدواج بوده است.

تحقیق تازه انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان امروز منتشر شد
تحقیق تازه انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان امروز منتشر شد

شیوه‌های رفع غریزه جنسی

۳۳ درصد از مصاحبه شوندگان گفته‌اند برای رفع نیاز جنسی‌شان خویشتن‌داری می‌کنند که این رقم در زنان دو برابر مردان بوده است.

۵۲ درصد مصاحبه شوندگان نیز گفتند که برای رفع نیازهای جنسی، تجربه خودارضایی را داشتند.

جایگزین کردن غریزه جنسی به نیازهای غیرجنسی راه حل دیگر شماری از مصاحبه شوندگان بوده است. آنها به طور نمونه به عبادت، ورزش و مطالعه پرداخته‌اند.

۲۲ درصد مصاحبه شوندگان نگرش مثبت به روابط جنسی زن و مرد داشتند و ۲۵ درصد آنها تجربه رابطه جنسی و تماس بدنی نیز داشتند. زنان در این جمع شمار کمتری را تشکیل می‌دادند، زیرا آسیب‌های بیشتر این روابط حتی تا خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند.

در مخالفت با این روابط، بیست درصد افراد مصاحبه شونده گفته‌اند با سنگسار دختر و پسری که روابط جنسی دارند، موافقت اند.

روابط دوستانه دختران و پسران

روابط دوستانه میان دختران و پسران بخش دیگری از این تحقیق بوده که از روابط جنسی متفاوت خوانده شده است.

در این تحقیق آمده که هفتاد درصد گفته‌اند در وضعیت فعلی افغانستان، روابط دوستی میان دختران و پسران آسان است و نیمی از مصاحبه شوندگان نیز نگرش مثبت به این رابطه داشتند.

آشنایی برای ازدواج، فرار از تنهایی، کنجکاوی برای شناخت جنس مخالف، نیاز مالی و سرگرمی از دلایل عمده دوستی‌ها خوانده شده است.

۶۵ درصد مصاحبه شوندگان گفته‌اند تمایل دارند که با جنس مخالف خود دوست شوند و پنجاه درصد این تجربه را داشتند.

بارها زنانی به اتهام زنا در افغانستان در محاکم صحرایی شلاق خورده یا سنگسار شدند
بارها زنانی به اتهام زنا در افغانستان در محاکم صحرایی شلاق خورده یا سنگسار شدند

همجنسگرایی در افغانستان

۲۵ درصد مصاحبه شوندگان در این تحقیق گفته‌اند دوستان و نزدیکان مردشان در رابطه همجنس گرایانه هستند و ۱۳ درصد نیز گفته‌اند که زنانی از آشناهای‌شان در همچو روابط هستند.

چهار و نیم درصد مصاحبه شوندگان نیز تایید کردند که خودشان روابط همجسنگرایانه داشتند که این رقم در بین مردان هفت و نیم درصد بوده است.

محققان تاکید دارند که آنها در زمان مصاحبه، تفاوت میان همجنسگرایی و “بچه‌بازی” را برای مصاحبه شوندگان مشخص ساختند.

۷۵ درصد مصاحبه شوندگان تایید کردند که در محل زندگی‌شان بچه‌بازی وجود دارد. به گفته نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بیشتر قربانیان این جرم، اطفال خوردسال هستند.

ده درصد از مصاحبه شوندگان نیز تایید کردند که خودشان تجربه بچه‌بازی را داشتند.

چهار و نیم درصد مصاحبه شوندگان نیز تایید کردند که خودشان روابط همجسنگرایانه داشتند که این رقم در بین مردان هفت و نیم درصد بوده است
چهار و نیم درصد مصاحبه شوندگان نیز تایید کردند که خودشان روابط همجسنگرایانه داشتند که این رقم در بین مردان هفت و نیم درصد بوده است

عواقب سرکوب مسایل جنسی

محققان این گزارش می‌گویند تغییرات دو دهه اخیر در افغانستان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تسهیلات مخابراتی، رسانه‌ها و مهاجرت‌ها بر رفتارهای جنسی جوانان این کشور تاثیر گذار بوده است.

تحقیق نشان داده که تجاوزهای گسترده، قتل‌های ناموسی، خشونت‌های جنسی و بچه‌بازی از نتایج مخرب عدم آگاهی در مورد مسایل جنسی است که نشان می‌دهد باید در این زمینه اطلاعات کافی در دست باشد.

روح الله امین، روانشناس می‌گوید که زندگی جنسی در افغانستان “نهایت شارژ منفی” را در جامعه دارد.

به گفته او، حتی در بین زن و شوهر، این رابطه “بد، خراب و شنیع” خوانده می‌شود و باید پنهانی صورت بگیرد.

به باور او، این سانسور اجتماعی و فرهنگی به سانسور خودی تبدیل شده و فرد را دچار اختلالاتی می‌کند که این غریزه به اشکال دیگر بروز کند.

آقای امین به عنوان نمونه از جوک‌ها و شعرها با محتویات جنسی، رفتارهای افراد و خشونت‌ها نام می‌گیرد.

او می‌گوید که روزانه ده‌ها سوال از زندگی جنسی از سوی افرادی دریافت می‌کند که حساب‌های کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌سازند، زیرا خجالت می‌کشند با هویت واقعی همچو سوالات را بپرسند.

وی تاکید دارد که نیاز به یک بازنویسی اجتماعی در افغانستان است تا افراد بتوانند به گونه شرعی، انسانی و قانونی از مسایل جنسی آگاهی به دست آورند.

در این تحقیق آمده که هفتاد درصد گفته‌اند در وضعیت فعلی افغانستان، روابط دوستی میان دختران و پسران آسان است و نیمی از مصاحبه شوندگان نیز نگرش مثبت به این رابطه داشتند
در این تحقیق آمده که هفتاد درصد گفته‌اند در وضعیت فعلی افغانستان، روابط دوستی میان دختران و پسران آسان است و نیمی از مصاحبه شوندگان نیز نگرش مثبت به این رابطه داشتند

منبع: بی بی سی فارسی

نامزدها، لطفاً بخوانید!!!

نامزدها، لطفاً بخوانید!!!
سکسی گپ، مجله ی سکسی در افغانستان!
اگر در یک خانواده تعداد فرزندان بیش تر باشد آن ها بیش تر بدبخت زنده گی می کنند، چون پدر و مادر به همه نیازهای آن فرزندان رسیده نمی توانند که در نتیجه همه آن ها غیر نُرمال بزرگ می شود و جامعه فاسد می شود.
در جامعه کنون ما هر خانواده باید از دو تا فرزند بیش تر نداشته باشد، همین دو فرزند را درست پرورش و آمورش دادن آن خیلی انرژی می خواهد.
اگر از انسان های مجرم و بدبخت جامعه ما پرسیده شود که، عامل بدبختی شما در چه است؟ تا نود در صد آن ها پاسخ می دهند که ما در خانواده ی بزرگ شده ایم که پُر تعداد بود و پدر و مادر ما به همه نیازهای جسمی و روحی ما رسیده نتواستند.
پس، شما به جای ده تا فرزند ناقص و ناتکمیل، دو تا فرزند تکمیل، صحتمند و کام یاب داشته باشید.
و من از شما خواهش می کنم که، پیش از عروسی درباره راه های جلوگیری از حامله شدن را با دُکتُر متخصص بدانید، چون زنده گی تان خیلی لذت بخش به پایان می رسد.
زنده باد انتخاب عقلانی.

چند روش لذت بخش جنسی برای افغان ها!!!

آموزش لذت بخش ترین روشهای رابطه جنسی همسران
آموزش لذت بخش ترین روشهای رابطه جنسی همسران

چند روش لذت بخش جنسی برای افغان ها!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!

می خواهیم کمی به اصل قضیه آمیزش جنسی یا جماع بپردازیم، برای بررسی این موضوع استراتژی خاصی را دنبال می کنیم، به این صورت که درچند مطلب آینده آمیزش مقدماتی رو مطرح می کنیم و سپس آمیزش متوسط و بعد از آن آمیزش پیشرفته.

آمیزش مقدماتی از همان جایی شروع می شود که عمده کارها، غریزی انجام می شود و هرچه آمیزش رو پیشرفته تر بیان می کنیم، اعمال ما هم علمی تر می شود که قطعاً لذت آن برای طرفین آمیزش بیش تر می شود.
بر اساس کتبی که آمیزش را به صورت علم بررسی می کنند، ما بیست و پنج مُدل آمیزش جنسی داریم که زن و مرد قادر به انجام آن هاهستند.
نکته جالب این جاست که آن چه ما در فیلم های اصطلاحاً سوپر می بینیم حد اکثر ۵ یا ۶ مُدل یا روش را انجام می دهند، که بعضی از آن ها هم چندش آور است که از هیچ زن یا مرد معمولی نمی شود انتظار داشت که آن کارها را انجام بدهند.
به هر حال هر چه که در توانم باشد و عمری باقی باشد سعی می کنم که همه ۱۰ مورد را اینجا مطرح کنم.

آمیزش نوع اول:

این ساده ترین نوع آمیزش که همه برا ی اولین بار آن را انجام می دهند بدین صورت که زن در زیر قرار می گیرد و پاهای خود رو به اندازه ایی که احساس راحتی کند باز می کند و مرد در میان پاهای زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد.
توضیح این که عمل دخول عملی را می گویند که آلت مرد در مهبل زن وارد می شود.
در این حالت پیشنهاد می شود که هر از چند گاهی مرد تمام بدن خود را با بدن زن تماس بدهد، ولی در این میان توجه به توانایی جسمی زن هم داشته باشد که باعث فشار و تنگی نفس زن نشود و چنانچه مرد دو دست خود را به صورت ستون درطرفین سینه زن روی زمین قرار دهد که وزن بدن را تحمل کند، نتیجه بهتری عاید می شود چرا که زن آزادی عمل و امکان تحرک بیشتری دارد و البته حس لامسه زن هم به دلیل تماس قسمت های بالای قسمت زنانه گی با بدن مرد تحریک می شود.
البته بوسیدن فراموش نشود که بهترین کار جانبی در این نوع آمیزش، بوسیدن زن است.
زن هم می تواند با نشان دادن علاقه به بوسیده شدن و کمک به حرکات بالا و پایین مرد و کشیدن نفس های عمیق و با احساس مرد را تحریک کند.
میزان لذت جنسی در این وضعیت ۷۰ به ۳۰ به نفع مرد می باشد.

آمیزش نوع دوم:

به این نوع آمیزش، پهلو به پهلو می گویند، به این صورت که هم مرد و هم زن به پهلو خوابیده و عمل دخول را انجام می دهند؛ البته می شود نوع اول را به این نوع پیوند زد، یعنی به همان صورت که مرد روی زن قرار گرفته به پهلو بخوابند؛ در مورد نحوه قرار گرفتن دست و پاها، باید آن را به عهده خانم گذاشت تا آن طوری که راحت است را انتخاب کند، ولی من به این صورت پیشنهاد می کنم:
فرض را بر این می گذاریم که مرد به پهلوی چپ می خوابد
مرد کاملاً در میان پاهای زن قرار می گیرد و زن پای چپ خود رو به پشت مرد می برد، در این حالت مرد می تواند با دست راستش که آزاد است، باسن زن را نوازش کند که به تحریک
زن هم مؤثر است، برای این که وزن بدن مرد پای دیگر زن را آزار ندهد آن باید سنگینی وزنش را روی دست چپش بیندازد و آن را حایل بدنش بکند و البته می تواند دستش را از پشت
گردن زن عبور بدهد و پهلو و پشت و در صورت امکان قسمت هایی از سینه زن را نوازش بدهد؛ به هرحال بوسیدن را فراموش نکنید؛ در این حالت از آن جایی که اکثر نقاط بدن مرد و زن با هم در تماس هستند لذت بیشتری عاید طرفین می شود و نظر به این که زن متحمل فشاری نمی شود و آزادی عمل مناسبی دارد میزان لذت جنسی ۵۰ به ۵۰ به نفع دو طرف می باشد.

آمیزش نوع سوم:

دراین نوع آمیزش، بدن مرد و زن کمترین تماس را با هم دارند یعنی تقریباً حس لامسه لذتی نمی برد.
این روش رو معمولاً برای ایجاد تنوع یا رفع خسته گی بدنی در حین س..ک..س پیشنهاد می کنند؛ در این نوع آمیزش زانوها و کف دستان زن روی زمین قرار می گیرد و دست ها به صورت ستون شده و وزن بدن روی دست ها و زانوها تقسیم می شود؛ مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد، این روش چنانچه روی تخت انجام می شود بهتر است که زن در لبه های تخت قرار گیرد و مرد به صورت ایستاده دخول را انجام دهد، تا امکان تحرک بیشتری داشته باشد؛ برای این که زن لذت بیشتری ببرد پیشنهاد می شود که مرد در حین آمیزش با یک دست قسمت های بالایی مهبل را به آرامی ماساژ دهد؛ میزان لذت جنسی در این وضعیت ۶۰ به ۴۰ به نفع مرد می باشد.

آمیزش نوع چهارم:

این روش، روشی می باشد که خانم ها از آن استقبال بیشتری می کنند؛ در این روش مرد دراز کشیده و زن طوری روی آلت مرد می نشیند که عمل دخول انجام شود بدن زن نسبت به مرد زاویه ۹۰ درجه می گیرد، در این نوع آمیزش خانم ها آزادی عمل بیشتری دارند و عمل حرکت آلت در مهبل را در کنترُل خود دارند از طرفی چون زاویه مناسبی دارند این احساس را دارند که همه آلت مرد به طور کامل داخل مهبل جای گرفته است؛ ولی این روش اگر به دلیل هیجانات حاصل از آمیزش به آرامی انجام نشود و زن تمام وزن خود را روی بدن مرد متمرکز کند، باعث پاره شدن مویرگ های موجود در قسمت های پایینی آلت و مثانه می شود که در دراز مدت برای مرد مشکل ساز می شود.
در این روش نیز، مرد می تواند برای ایجاد لذت بیش تر در خانم، سینه ها و قسمت های بالای مهبل را به آرامی ماساژ دهد؛ لذت جنسی در این روش ۶۰ به ۴۰به سود خانم می باشد.

آمیزش نوع پنجم:

این نوع آمیزش را پهلو به پهلو از پشت می گویند، در این روش زن به پهلو دراز کشیده و مرد نیز پشت آن دراز کشیده و عمل دخول را انجام می دهد، در این روش قسمت های پشت زن شامل پشت و کمر، باسن و قسمت هایی از پشت پا با بدن مرد تماس دارد و تحریک می شوند، مرد در موارد تکمیلی روش، باید گردن و لاله گوش زن را ببوسد یا بلیسد، ولی در مورد لاله گوش معمولاً استفاده از دندان پیشنهاد می شود و اصطلاحاً باید آن را گاز گاز کرد؛ البته به دور از خشونت؛ با دست آزاد هم ماساژ سینه خانم کارساز می باشد و البته زن نیز با دست آزاد خود می بایست باسن و ران مرد را نوازش کند
میزان لذت جنسی در این روش ۵۰ به ۵۰ به سود طرفین می باشد.

آمیزش نوع ششم:

آمیزش جنسی ششم؛ ویژه دوران بارداری: این روش را می شود به نوعی ادامه روش چهارم دانست که آن مضراتی که برای مرد در روش چهارم گفته شد در این روش منتفی شده است.
نحوه عمل به این صورت می باشد که زن روی مرد قرار می گیرد بر عکس روش اول، پس از این که زن آلت مرد را به داخل مهبل هدایت کرد روی مرد دراز می کشد و عمل رفت و آمد آلت داخل مهبل را انجام می دهد؛ در این روش از آن جایی که مرد امکان تحرک کمتری دارد وظیفه زن سنگین تر می باشد و باید با بوسیدن مرد و ماساژ سینه، مرد را تحریک نماید، این روش چون کل عمل جنسی در اختیار و کنترُل خانم می باشد بیش تر مورد استقبال خانم ها قرار می گیرد خصوصاً اگر در اوج آماده گی جنسی باشند؛ در این روش مرد برای این که خانم لذت بیشتری برد می تواند با دست هر دو سینه زن را ماساژ بدهد و یا در مواقعی که سینه های زن به صورتش نزدیک است، نوک سینه ها ر مک بزند که، برا ی خانم ها بسیار لذت بخش می باشد.
میزان لذت جنسی در این روش ۸۰ به ۲۰ به نفع خانم ها می باشد.
آمیزش جنسی پنجم؛ ویژه دوران بارداری:
عمل جنسی را نباید به خاطر بارداری خانم تعطیل کرد و فقط هر چی که طفل در داخل رحم بزرگ تر می شه باید احتیاط بیشتری کرد که نه آن در شکم مادر دچار مخاطره شود و نه این که مادرآسیب ببیند؛ در این جا چهار روش را مطرح می کنم که بیش تر برای زمان نزدیک به پایان دوران بارداری استفاده می شود؛ چرا که قبل از آن شما می توانید با خیال راحت س..ک..س معمول خودتان را داشته باشید؛ فقط حواس تان باشد که خانم را مجدد باردار نکنید.

آمیزش نوع هفتم:

این روش، روشی مابین روش چهارم و ششم است که قبلاً مطرح شده ولی چرا؟
در روش چهارم داشتیم که زن به طور عمود را آلت مرد می نشیند و آلت را به داخل مهبل هدایت می کند و از مضرات آن این بود که با تمرکز وزن زن در اطراف آلت مرد باعث پاره شدن مویرگ های اطراف آلت مرد می شود.
حال که زن باردار می باشد و وزن بچه هم به وزن او اضافه شده این روش مخاطه آمیز تر می شود.
در روش ششم هم داشتیم که، پس از آن که زن روی مرد قرار گرفت و آلت را به داخل مهبل هدایت کرد روی مرد دراز کشیده و عمل جنسی را ادامه دهند با توجه به این که شکم زن برآمده می باشد و از طرفی سنگینی بدن روی طفل داخل شکم فشار وارد می کند این روش به این شکل نیز خطرناک است.
پس این دو روش را به طور ترکیبی استفاده می کنیم به این صورت که زن روی مرد قرار می گیرد و آلت را به داخل مهبل هدایت می کند و بدن را کمی به سمت جلو خم می کند که
با توجه به اضافه وزن درقسمت شکم به حال تعادل برسد و البته روی مرد هم نباید دراز بکشد.
این طوری نه به طفل فشار وارد می شود و نه به مرد

آمیزش نوع هشتم:

این روش شبیه روش سوم هست و برخلاف این که در حالت عادی آن را پیشنهاد نکرده بودم ولی در زمان بارداری روش مناسبی می باشد، به این صورت اجرا می شود که زن کف دست ها و زانوها را روی زمین قرار می دهد( درست مثل زمانی که کودکان با پدرهایشان اسب بازی می کنند) و مرد پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می دهد، ولی از آن جا که شکم زن سنگین شده کمی مشکل ساز می شود، پس چند تا بالش در زیر شکم خانم قرار دهید تا وزن خود را روی بالش بیندازد.

آمیزش نوع نُهم:

این روش کاملاً شبیه روش پنجم می باشد بدین صورت که مرد و زن به پهلو دراز می کشند و مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام میدهد.

آمیزش نوع دهم:

این روش هم مانند روش اول می باشد با کمی تفاوت، در روش اول داشتیم که زن زیر می خوابید و پاها را به مقداری که احساس راحتی کند باز می کرد و مرد میان پاهای زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام می داد؛ در این روش هم زن دراز می کشد و پاها را کمی بالا می برد و مرد در کنار زن دراز می کشد به صورتی که بتواند پاهای خود را از زیر پاهای خانم عبور دهد و عمل دخول را انجام دهد در این حالت برای این که خانم احساس خسته گی در پاها را نداشته باشد بهتر است که آن ها را روی ران های مرد قرار دهد.
شاید شما که تجربه زنده گی مشترک را دارید و احتمالاً دارای فرزند هم هستید روش های دیگری رو نیز امتحان کرده باشید یا این که فکر می کنید روش های دیگری هم هست .
حق باشما می باشد ولی حواس تان باشد هر روشی که برای جماع کردن استفاده می کنید نباید به هیچ عنوان باعث فشار آمدن به شکم زن باردار شود و یا این که زن را مجبور به تحمل وزن شکم بکند.

اگر زن تان را دوست دارید، او را این گونه مالش کنید!!!

کون سکسی مادر مژده جمالزاده
gap3xy کون سکسی مادر مژده جمالزاده

اگر زن تان را دوست دارید، او را این گونه مالش کنید!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
ماساژ بدن نقش مهمی در تسهیل ارگاسم دارد و در این امر بسیار کمک کننده است.
۱- ماساژ پشت بدن زن!
برای شروع ماساژ و شُل کردن عضلات بدن زن، بهتر است ابتدا از پشت او شروع کنید؛ اول نوک انگشتان خود را به پوست او بکشید بعد ناحیه پشت را از بالا تا پایین به آرامی نوازش کنید، سپس به طور متناوب با حرکات کششی، لرزشی و دایره وار، آن را ماساژ دهید و گاهی می توانید گوشت بدن او را درست مثل خمیر با دست تان بگیرید و آرام فشار دهید، شما می توانید که کمر او را خیلی مالش کنید و پله های کونش را آهسته آهسته مالش کنید، بعد از آن پایین رفته پشت ران هایش را بمالید، اگر با روغن مخصوص این کارها را بکنید.
۲- ماساژ جلوی بدن زن!
سعی کنید ناحیه مثانه و رحم را فشار دهید، در این هنگام بهتر است زن ماهیچه های کف لگن خود را مانند حالت متوقف کردن ادرار، سفت و سخت کند و شما باید شکم او را دایره وار بمالید و سینه هایش را خیلی با آرام بمالید و از نوک سینه هایش گرفته آن را کمی فشار بدهید و هر پایش را گرفته و تمام قسمت هایش را مالش کنید به ویژه بیخ ران ها را زیاد بمالید؛ در همین زمان است که بدن زن تان داغ می آید، ضربان قلبش زیاد می شود و تُند تُند نفس می کشد و با چشمان خُمارآلود به شما نگاه می کند.
۳- ماساژ واژن (کوس)!
لب های واژن را با انگشتان تان از هم جدا کرده و آن ها را تک تک به آرامی با دو انگشت بمالید و بالا نگه داشته و آن ها را مقابل کلیتوریس قرار دهید؛ می توانید دست خود را فشار دهید یا این که بلرزانید طوری که دو انگشت شما با دیواره واژن و شست شما با کلیتوریس تماس داشته باشد.
انگشتان تان را روی لب های واژن قرار دهید، حالا دست خود را به آرامی به سمت پایین فشار داده و یک حرکت چرخشی به آن بدهیدو با حرکت دست حدود ۱۰ دایره فرضی بکشید، سپس کف دست خود را بلند کرده و با انگشت چند ضربه ملایم به لب های واژن بزنید؛ چند ثانیه مکث نموده و دوباره همین حرکت را برای چند بار انجام دهید و گاهی به چشمان زن تان نگاه کنید و یک لب خند را برایش تحفه بدهید.
شما می توانید گردن رحم را در قسمت پشتی و فوقانی واژن به صورت یک بافت گنبدی شکل با شکافی در وسط آن (مانند چانه) لمس نمایی و با احتیاط بافت اطراف آن را تحریک کنید. عده ای از خانم ها از این کار لذت زیادی برده و از شما می خواهند این کار را برای شان تکرار کنید.
هرگز انگشت خود را به صورت خشک و خشن روی آن نکشید؛ ابتدا که اندام تناسلی زن را لمس می کنید، کلیتوریس را فقط به نرمی فشار دهید.
برای کاهش درد ناشی از اصطکاک می توانید کلیتوریس را با لب های واژن گرفته و با آن تحریک کنید .
از او بخواهید تا دست شما را گرفته و با دست شما خودش را تحریک و استمنأ کند و بعد از آن خودتان به تحریک این قسمت ها بپردازید.
آن را با انگشت شست و اشاره خود بگیرید و ضمن فشار به آهسته گی بکشید؛ این عمل را چندین بار پشت سرهم انجام دهید.
عانه را به نرمی نوازش کنید؛ به تدریج که زن لگن خود را بالا می برد، این منطقه را بیش تر ماساژ دهید؛ بعد از مدتی می توانید انگشت خود را به سمت لب های واژن ببرید و به کمک یک ماده مناسب آن ها را لیز و لشم نموده یکی یکی با دست بگیرید؛ محل اتصال لب بیرونی واژن به بدن را با دو انگشت گرفته از پایین به سمت بالا بکشید؛ نظیر همین عمل را با لب های دیگر هم چند بار انجام دهید.
به آرامی انگشت خود را وارد واژن کنید؛ چند لحظه ثابت نگه داشته سپس آن را وارد و خارج کنید، اگر لازم شد می توانید از انگشت دیگرتان هم استفاده کنید.
انگشت شست را وارد واژن کرده کف دست خود را دور کلیتوریس بچرخانید و ضمن آن با سایر انگشتان، استخوان لگن را فشار دهید؛ به این ترتیب شما می توانید سقف واژن (نقطه جی داخلی) و مثانه (نقطه جی خارجی) را مدام تحریک نمایید.
انگشت بزرگ تان را داخل واژن بشکل دایره وار بچرخانید و در محل ساعت ۱۲ کمی مکث کنید؛ بعد از مدتی ورودی واژن را با انگشت غلغلک یعنی قت قتک بدهید، انجام این عمل زن را بشدت حشری و یا شهوتی می کند و اگر در این زمان به چشمانش ببینید نشه می شده باشد و حالا انگشت خود را بین لب های داخلی و خارجی واژن برده از پایین تا بالا به سمت کلیتوریس (زبانک کوس) بچرخانید؛ در این جا و بعد از انجام همه این کارها او دیگر منتظر ورود آلت شماست و خودش خواهش می کند که بس است که مرا آتش زدی و مطمئناً که از بلاگی تان لذت زیادی خواهد بُرد!.
البته مرد خیلی با آرامی و با حوصله این کارها را بکند و هیچ شرمی به خود راه ندهد و برای این که این کارها خنده دار هم باشد لب های کوس زن تان را با لب سرین و یا رژ لب سرخ یا گلابی رنگ کنید، چون خیلی زیبا می شود.
زنده گی بسیار زیباست، اگر بدانید.
از هر لحظه ی زنده گی تان کیف کنید. از همسرتان کیف کنید، از ورزش، از کودک، از رنگ ها، از مهمان ها، از دوستان، از فیس بوک، از کُمپیوتر، از خواب، از فکاهی، از زمستان، از تابستان، از آسمان ابری، از آسمان کبود، از ستاره ها، از ماه، از کتاب ها، از گذشته و آینده، از حمام، از گُل، از خار، از دشمن، از غذاها، از گریه ها، از خنده ها، از غم ها، از بوسه، از آغوش و خلاصه هر چیزی که را در اطراف تان می بینید و از هر چیزی را که لمس می کنید کیف کنید، دنیا دو روز است، تشویش نکنید که در پیری پشیمان می شوید.

چه گونه یک دختر افغان را به خود جذب کرد؟!!!

چه گونه یک دختر افغان را به خود جذب کرد؟!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
این پُست را پسرها و مردها با دقت بخوانند.
برای این که یک دختر عاشق تان شود این کارها را کنید.
یکم- زیبایی های بدنی و اخلاقی دختر را تعریف کنید.
دوم- یک پسر باید همیشه پاک، تمیز، خوش لباس، شیک و مُد روز باشد.
سوم- یک پسر باید به چیزهای نشه آور نباید معتاد باشد، چون دختران از این گونه پسرها نفرت دارند، حتا سگرت نیز نکشید.
چهارم- یک پسر باید خوب باسواد باشد و خیلی کتاب های ادبی خوانده باشد تا با سخنان جادویی دل دختر را شکار کند.
پنجم- یک پسر باید باوفا باشد، فریب کار نباشد، خیانت پیشه نباشد و حتا کوچک ترین دروغ را به دختر نگوید، چون اگر شما دروغ بگویید و آن ها بدانند شما اعتماد خود را از دست می دهید، حتا به شوخی نیز دورغ نگویید.
ششم- یک پسر نباید لُچک و پرزه گو باشد.
هفتم- یک پسر باید شاد رو، خنده رو، با لب خند و کمی شوخ باشد.
هشتم- پسر باید همیشه به صورت دختر ببیند نه به سینه ها و کون او.
نُهم- یک پسر باید ارزش پول را بداند و خیلی پُر زحمت باشد و پول پیدا کند و ارزش پول را نیز به دختر بفهماند.
دهم- پسر نباید وعده خلاف باشد، اول چیزی را برایش وعده ندهد و اگر داد آن را عملی کنی، در غیر آن از شما دل زده می شود.
یازدهم- دخترها دوست دارند که همه چیز را خودشان اقرار کنند پس، پسر باید به دقت به گپ های دختر گوش کند.
دوازدهم- دخترها از پسرهای قوی خوش شان می آید، پس سخت ورزش کنید و بدن تان را تبارز دهید.
سیزدهم- دخترها دوست ندارند که در برابرشان از کدام دختر دیگری تعریف کنید، پس متوجه زبان تان باشید.
چهاردهم- هیچ گاه عیب های بدنی دختر را به رخش نکشید.
پانزدهم- دخترها، پسرهای پاک دل و خوش قلب را می پرستند، پس کوشش کنید که پاک دل باشید.
شانزدهم- به ذوق ها، به شوق ها، به سلیقه ها و به رنگ های دل خواه دختر احترام داشته باشید.
بیستم- پسر باید همیشه باادب، خوش بو و بااحترام باشد.
بیست و یکم- به خانواده دختر باید احترام داشته باشید.
بیست و دوم- دخترها چادری آبی (برقه) را دوست ندارند و شما باید طرف دار حجابی که رنگ سیاه دارد و به شکل اسلامی است باشید.
بیست و سوم- بیش تر از سه فرزند از او نخواهید.
بیست و چهارم- با احساس باشید و احساس های او را نیز درک کنید.
بیست و پنجم- درباره بدنش خیلی معلومات داشته باشید و نیازهای روحی و جسمی او را بدانید و در برابرش پُر عاطفه باشید.
با همین ۲۵ جمله شما به راحتی دل یک دختر را به دست آورده می توانید.

پسرها و مردان پرزه گو افغان، این را بخوانند!!!

پسرها و مردان پرزه گو افغان، این را بخوانند!!!
سکسی گپ، اولین مجله ی سکسی در افغانستان!
آیا می دانید که، در برخی کشورها زنان و دختران در شهر با یک نیکر و یک سینه بند بیرون می شوند؟ و حتا آن ها در ساحل های دریاها خودشان را مکمل برهنه می کنند؛ با این حالت یک مرد پیدا نمی شود که به آن ها پرزه بگوید و آن ها را آزاری زبانی کند.
در حالی که در کشور ما زنان و دختران مکمل با حجاب از خانه بیرون می شوند اما بازهم برخی مردان و پسران بی فرهنگ آن ها آزار می دهند و به آن ها خیلی پرزه های زشت را می گویند و حتا این ها از همان مردان کشورهای کفری نیز چیزی یاد نمی گیرند و خودشان نمی دانند که خیلی کار زشت را مرتکب می شوند و اگر در شهر کابُل یک دختر و یا یک زن به شهر برود برخی مردان هستند که سر تا پای او را نگاه می کنند، گویا این که در تمام عمرشان کدام زنی را ندیده اند و خیلی نادیده زن هستند.
مرد باید غرور و غیرت داشته باشد و مردی که این گونه کارها را می کند بداند که هیچ غیرت و غرور ندارد و واقعاً جای شرم و افسوس است.
رهبران ما برای ما فرهنگ نساختند بیایید که خود ما به فرهنگ سازی شروع کنیم و هیچ زن و دختری را پرزه نگوییم چون با این کار شما نمی دانید که شخصیت مردانه گی تان زیر سوال می رود و شما را مانند انسان های وحشی تصور می کنند؛ جای شرم نیست که کافرها فرهنگ دارند اما نداریم؟؟؟ یعنی ما باید گاهی برخی چیزها را از کافرها هم یاد بگیریم.

سکسی گپ چرا ساخته شده است؟!!!

این صفحه چرا ساخته شده است؟!!!
یکم- این صفحه؛ یک مشاور جنسی خوب شماست.
دوم- این صفحه؛ مردم را به هنر زناشویی خوب تشویق می کند.
سوم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا جریان سکس کردن را طولانی کنید و از آن کیف کنید.
چهارم- این صفحه؛ مردم را به زنده گی خوب تشویق می کند.
پنجم- این صفحه؛ مردم را رو به فرهنگ کتاب خوانی می آورد.
ششم- این صفحه؛ به جای چت سکسی کار می کند.
هفتم- این صفحه؛ مردم را دعوت می کند تا از سکس کردن بیش تر لذت ببرند.
هشتم- این صفحه؛ به مردم هُشدار می دهد که فقط با همسرشان سکس کنند.
نُهم- این صفحه؛ برای مجردان خیلی مفید است.
دهم- این صفحه؛ برای کسانی که نامزد هستند خیلی یار خوب است.
یازدهم- این صفحه؛ به شما هنر زنده گی سکسی را یاد می دهد.
دوازدهم- این صفحه؛ شما را از رازهای پنهان زناشویی آگاه می کند، آن رازهای که بزرگان آن ها را پنهان می کنند.
سیزدهم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا به آن سوالات تان برسید که از شرم از کسی پرسیده نمی توانید.
چهاردهم- این صفحه؛ به زن و مرد کمک می کند تا زنده گی عاطفی و عشقی داشته باشند.
پانزدهم- این صفحه؛ معلومات جنسی شما را بالا می برد.
شانزدهم- این صفحه؛ راه بهتر سکس کردن را به شما می آوزاند.
هفدهم- این صفحه؛ به شما هنر زنده گی کردن را یاد می دهد.
هیجدهم- این صفحه؛ به انسان های نو بالغ خیلی کمک می کند.
نُزدهم- این صفحه؛ شما را از داستان های جالب، پندآمیز و تکان دهنده آگاه می کند و در پایان هر داستان یک درس به شما می دهد.
بیستم- این صفحه؛ شما را از واژه ها و از جمله های سکسی لذت بخش آگاه می کند تا شما تشویق شوید و این صفحه را بخوانید.
بیستُ یکم- این صفحه؛ شما را کمک می کند تا از همسرتان نهایت لذت را ببرید.
بیستُ دوم- این صفحه؛ شهوت شما را بیدار می کند، چون شهوت بهترین حس بدن است.
بیستُ سوم- این صفحه؛ از واژه های ثقیل جنسی خودداری می کند و به جای از واژه های عامیانه را استفاده می کند.
بیستُ چهارم- این صفحه؛ شما را از برخی فرهنگ های مردم کشور ما آگاه می کند.
بیستُ پنجم- این صفحه؛ شما را به زنده گی آینده امیدوار و خوش می کند.
سپاسمندم