هندوی برباد شده!!!

هندوی برباد شده!!!
(فکاهی شماره سیزدهم)
یکی از هم وطنان هندو ما حادثه ترافیکی کرد و بی هوش گردید و کلاهش از سرش گم شد و او را به شفاخانه بردند؛ زمانی که دُکتُرها او را عملیات می کردند متوجه شدند که او سنت و یا ختنه نشده است و خیلی تعجب کردند که چرا او تا حال خودش را ختنه نکرده است و هم چنان فکر کردند که او مسلمان است و آن ها او را ختنه نیز کردند؛ چون معمولاً هندوها خودشان را ختنه نمی کنند.
زمانی که آن هندو به هوش آمد و دید که کیرش کفن پوش است و خیلی درد هم دارد؛ در همین زمان بود که پدرش آمد و پرسید؛ پسرم (کیا باد هی؟)؛ پسر جواب داد که، پدر، (چول بر باد هی).